T&T Hàng Bài

Back to Projects

T&T Hàng Bài

Diễn họa

T&T Hàng Bài

Dự án T&T Hàng Bài. Địa điểm: 52 Hàng Bài. Chủ đầu tư: T&T Group. Năm thực hiện: 2018.

Thực hiện bởi CCARCHITECT