Sun Plaza Grand World

Back to Projects

Sun Plaza Grand World

Diễn họa

Sun Plaza Grand World

Dự án Sun Plaza Grand World. Địa điểm: Hạ Long - Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Sun group. Năm thực hiện: 2018

Thực hiện bởi CCARCHITECT