Ding tea Giảng Võ

Back to Projects

Ding tea Giảng Võ

Nhà hàng

Ding tea Giảng Võ

Dự án Ding tea Giảng Võ. Địa điểm: 163 Giảng Võ. Chủ đầu tư: Ding tea corp. Năm thực hiện: 2014.

Thực hiện bởi CCARCHITECT